Upcoming Exhibition: ” The Last Judgment” The Power of Expression

นิทรรศการศิลปะ

“การพิพากษาครั้งสุดท้าย” (The Last Judgment)

โดย เชษฐา สุวรรณสา

หลังจบการศึกษา ป.ตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตย์

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตั้งแต่ปี 1995 (พศ. 2538) เชษฐาได้มุ่งสู่วิถีนักเขียน

จนได้รับการยอมรับในวงการน้ำหมึกด้วย 9 รางวัลการันตี

นับเป็นช่วงเวลามีค่าในการบ่มความคิดของศิลปินผ่านงานเขียน

โดยล่าสุดเชษฐาได้นำประสบการณ์จากการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมมานำเสนอเป็นผ

ลงานศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรม

“การพิพากษาครั้งสุดท้าย” เป็นเรื่องราวจากพระคริสตธรรมคัมภีร์

กล่าวถึงการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งมวล

ในอดีตเคยมีการนำมาวาดโดยจิตกรชื่อดังคือ ไมเคิลแองเจโล

ในรูปแบบเหมือนจริงผสมจินตนาการ บนผนังวิหารชาเปลซิสตินในนครรัฐวาติกัน (ค.ศ.

1534-1541) แต่ครั้งนี้เชษฐาต้องการนำเสนอเรื่องราวดังกล่าวในแนวนามธรรม

โดยเทคนิค expression ใช้ฝีแปรงระบายสีซ้อนทับหลายชั้น

ทำให้เกิดมิติความลึกของภาพ เพื่อนำผู้ชมมุ่งสู่จินตนาการด้านจิตวิญญาณ

เรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณโดยเฉพาะ “ชีวิตหลังความตาย”

ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาพจินตนาการที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ในอดีต

ศิลปินหลายท่านพยายามแสดงภาพนี้ด้วยเทคนิครูปธรรม (Realistic) แบบต่าง ๆ

ตามความเชื่อ แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริง

ดังนั้นเชษฐาจึงเลือกที่จะนำเสนอในรูปแบบนามธรรม (Abstract)

เพื่อเป็นการเปิดกว้างต่อจินตนาการของผู้ชมแต่ละท่านที่มีประสบการณ์ต่างกัน

และมีอิสระในการตีความหมายของภาพ

แม้ว่ามนุษย์ 6,400 กว่าล้านคนจะมีความแตกต่างกัน

แต่ก็มีกฎเกณฑ์ชีวิตร่วมกัน คือ เกิดเหมือนกัน ตายเหมือนกัน

สุดท้ายต้องรวมอยู่ที่เดียวกัน ชีวิตหลังความตายก็เช่นกัน ณ ที่นั่นกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ

จะไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกินสติปัญญาของพวกเรา และนั่นคือสัจธรรม.

งานเปิดตัวเวลา 18.30 น. วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015

นิทรรศการเปิดแสดงทุกวันระหว่างวันที่ 2-16 กุมภาพันธ์ 2015 ณ แสงดีแกลเลอรี่

5 ศิริมังคลาจารย์ ซอย 5 ต.สุเทพ, อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50200 โทร. 053 894 955